vanitas

In samenwerking met Haerens begrafenissen kwam het concept naar voor om een grafkist te maken met een persoonlijk ontwerp. Eerst was het vreemd om dit concept te kunnen plaatsen. Wanneer echter een familie besloot deze kist voor de plechtigheid van hun zoon te gebruiken, begreep ik het belang van dit project. Na de familie ontmoet te hebben en het levensverhaal van hun zoon gehoord te hebben, voelde ik me vereerd iets te kunnen bijdragen aan hun laatste momenten met hem. Hij werd onrechtvaardig behandeld door ons justitiesysteem en steeds verkeerd begrepen wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat hij uit het leven gestapt is.
De inspiratie voor het ontwerp kwam uit klassieke vanitas stillevens. Deze beelden vaak symbolische voorwerpen af zoals kaarsen, rook, bloemen, zandlopers en boeken. Allen representeren ze een eindige hoeveelheid aan tijd waarin ze bloeien. Het boek staat symbool voor de verhalen en herinneringen die ons leven vormen. Rond de roos is een doek gedrapeerd. Dit symboliseert de genegenheid en liefde die ons omringen. In de zandlopers is een oneindigheidsteken verwerkt, aangezien in dit systeem van eindigheid ook een oneindig element aanwezig is. De zijkanten werden voorzien van een gestileerde maancyclus. Dit om het gevoel van de tijd die verstrijkt te versterken.
Het ontwerp werd met de hand geschilderd. Op het bovenste paneel werd de plaats voorzien een persoonlijk element toe te voegen. De familie heeft ervoor geopteerd om hier het symbool van justitie te plaatsen, maar met een streep erdoor. Dit om nog een laatste signaal te zenden van het onrecht dat ze voelden doorheen het leven van hun zoon.
Voor dit ontwerp leek enkel een sterk gestileerde werkwijze gepast om een vorm van sereniteit en rust te garanderen. Daartegenover werd wel een heel kleurrijk kleurenpalet gebruikt, geïnspireerd op de Mexicaanse traditie omtrent de dood. In die traditie wordt sterk gekeken vanuit het perspectief dat de dood een viering verdient.
_
juni 2019

In collaboration with Haerens funerals, we came to the concept of making a coffin with a personal design on it. At first it was a bit strange to wrap my head around this idea. However, when a family decided to use this coffin for the ceremony of their son, I realised the importance of it. After meeting the family and hearing the life story of their son, I felt honoured to be able to contribute to their last moments with him. He had been treated unfairly by our justice system and had always been misunderstood which ultimately lead him to ending his own life.
The inspiration for this design came from classical paintings of vanitas still lifes. These often depict symbolic objects such as: candles, smoke, flowers, hourglasses and books. These represent a finite amount of time in which they flourish. The book is also a symbol for the stories and memories that make up our life. Around the flower a cloth is draped, symbolising the affection and love that surrounds us. In the hourglasses the infinity symbol is incorporated, considering the fact that in this finite system there’s also an element of infinity present. On the sides a stylised lunar cycle is painted, to highlight this feeling of time passing by.
The design was painted by hand. The top panel was left blank, so a personal element could be added. The family opted for adding a crossed out symbol of justice. This to send a last signal of the injustice that they felt throughout the life of their son.
For this design only a strongly stylised way of working seemed fit to guarantee a form of serenity and peace. On the other hand, a very colourful colour pallet was used, inspired by Mexican traditions regarding death, where the perspective is present that death warrants celebration.
_
june 2019

infinity

Dit ontwerp bouwt verder op de visuele identiteit die in “vanitas” reeds werd gehanteerd.
De roos staat symbool voor het leven van een persoon. Het witte lint, dat een oneindigheidsteken vormt, staat symbool voor de onvoorwaardelijke liefde die een persoon omringt. Dit wordt versterkt door de woorden die op de zijkanten van de kist zijn geplaatst.
Dit ontwerp werd ook aangebracht op de urne. Alle ontwerpen werden met de hand geschilderd.
_
oktober 2019

This design builds upon the already established visual identity for “vanitas” and was also painted by hand.
The rose symbolises the life of a person. The white ribbon, that forms an infinity sign, symbolises the unconditional love that surrounds the person. This is strengthened by the words that are placed on the sides.
_
october 2019

in between

Voor dit ontwerp werd een compleet andere visuele taal gehanteerd. Door een realistisch portret weer te geven, wordt ook meer getracht de emotie van een menselijke connectie opgewekt. Het portret is geen weergave van een specifiek persoon, maar eerder een weergave van emotie.
Dit werk werd volledig gemaakt met spuitbussen.
_
oktober 2019

For this design a completely different visual language was used. By depicting a realistic portrait, an attempt is made to induce the emotion of a human connection. The portrait is not a depiction of a specific person, but rather a depiction of emotion.
This work was fully made with spray paint.
_
october 2019